Partnerzy

Instytucje należące do sieci projektu Schola

Do naszej sieci należą następujące instytucje:

1. Stowarzyszenie "Cztery Krajobrazy" działające na terenie Puszczy Kampinowskiej. "Stowarzyszenie powstało w październiku 2008 roku. Działa głównie na terenie gminy Kampinos oraz gmin ościennych. Jako że stowarzyszenie zostało założone przez rodziców dzieci mieszkających na terenie gminy naszym celem jest szeroko rozumiana edukacja oraz dialog społeczny. Realizujemy go poprzez:

1. prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej,

2. organizowanie zajęć dla dzieci, młodzieży i mieszkańców,

3. organizowanie imprez kulturalnych, sportowych itp, dla dzieci, młodzieży i lokalnej społeczności,

4. promowanie i organizację wolontariatu wśród mieszkańców,

5. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia,

6. wskazywanie, opracowywanie, popularyzowanie i realizowanie różnorodnych form pomocy instytucjom oświatowym."

Adres strony: http://www.kampinoskieszlaki.pl/pl/

2. Fundacja Pomocy Dzieciom ULICA działająca w Zabrzu. "Głównym celem Fundacji jest przeciwdziałanie i zapobieganie marginalizacji społecznej oraz prowadzenie, wspieranie i inicjowanie programów reintegracji społecznej wobec osób, rodzin i środowisk wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w ich naturalnym środowisku, integrowanie środowiska zawodowego – osób i organizacji, które działają na rzecz dzieci i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – w formie prowadzenia szkoleń, staży zawodowych, grup wsparcia, konsultacji, superwizji i konferencji.

Główne kierunki szkoleń Fundacji to:

Pomoc w tworzeniu środowiskowych systemów pomocy dzieciom i rodzinom będących alternatywą dla powszechnego w Polsce klasycznego systemu pomocy rodzinie i opieki nad dzieckiem tzn. stacjonarnych ośrodków opiekuńczych i resocjalizacyjnych. System środowiskowy zakłada tworzenie małych lokalnych ośrodków i placówek, zajmujących się wczesną profilaktyką i pomocą całym rodzinom oraz społeczności lokalnej w ich środowisku, przy zaangażowaniu wszelkich możliwych służb społecznych działających na ich rzecz. Takich systemów jest w Polsce nadal bardzo niewiele.
Działania podejmowane są w jak najwcześniejszym etapie oraz obejmują całą rodzinę, która jest źródłem patologii wychowania. Dzięki temu przynoszą efekty szybsze i trwalsze od walki ze skutkami wielopokoleniowej, dziedzicznej patologii.
Udzielana pomoc powinna być kompleksowa. Prowadzone działania powinny uwzględniają wszystkie deficytowe obszary funkcjonowania dzieci, młodzieży i rodzin wykluczonych społecznie: sferę psychologiczną, zawodową, socjalną, relacje z otoczeniem itd."

Adres strony: http://www.fundacjaulica.pl/

3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krakowie prowadzony przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "Tęcza". "Od ponad 20 lat zmieniamy świat naszych podopiecznych na lepsze:
- organizujemy zajęcia dodatkowe dopasowane do ich zainteresowań i pasji,
- tworzymy przestrzeń do spotkań dla rodzin,
- organizujemy wyjazdy i imprezy,
- walczymy o lepszą edukację, rehabilitację, możliwość podjęcia pracy i samodzielne, dobre życie!
Swoim własnym przykładem pokazujemy, że dodatkowy chromosom to nie koniec świata! :)"

Adres strony: http://stowarzyszenietecza.org/

4. Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach. W gimnazjum prężnie działa „KWIL” - KLUB WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH. Grupa działa pod hasłem: GIMNAZJALISTA POMAGA – WOLONTARIAT i prowadzi różne akcje łączone z zabawą i kształtowaniem ważnych umiejętności i postaw, takich jak odpowiedzialność, szacunek, tolerancja i oraz poznawanie innych i samego siebie. Bardzo często wolontariusze prowadzą działania odbywające się po zajęciach lekcyjnych, w weekendy a nawet wakacje lub w czasie ferii. Grupa  jest otwarta na nowych wolontariuszy oraz pomysły na to jak można pomagać innym, sobie, czy środowisku naturalnemu.

Adrs strony: http://www.gimniepolomice.pl/

5. Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Zabierzowie Bocheńskim. W gimnazjum realizowany jest autorski projekt pt. Szkolna Liga Twórczości, który ma na celu kształtowanie twórczej postawy. Misją szkoły jest wyzwalanie twórczej aktywności uczniów, a SLT stawia przed nimi zadania, które mają rozwiązać przy wykorzystaniu kreatywności. Wszystkie zadania wykonywane są przez zespoły klasowe z wychowawcami, a osobami oceniającymi są przedstawiciele poszczególnych klas, dyrekcja szkoły i ewentualnie osoby z zewnątrz. Zadania wiążą się bezpośrednio z uroczystościami wynikającymi z kalendarza roku szkolnego.

Adres strony: http://www.gimzab.home.pl/

6. Szkoła podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kłaju. Szkoła realizuje projekt „Pomysłowy rok”, podczas którego uczniowie biorą udział w 7 różnych spotkaniach, podczas których starają się znaleźć odpowiedzi na pytania (np. jak przekazać tajną wiadomość?, jak ludzie przeżywają emocje?, czy po co nam matematyka?). Rozwijają umiejętność kreatywnego i logicznego myślenia, uczą się argumentowania i wnioskowania, a także rozwijają kompetencje społeczne. W szkole działa grupa wolontariuszy.

Adres strony: http://spklaj.e-24h.pl/