exploratief onderzoek feedback

In de loop van de maanden januari-mei 2017 wordt de tool van het Schola-project uitgetest bij de verschillende projectpartners. In het exploratief onderzoek dat gepaard ging met de ontwikkelen van het assessment-instrument, werd in kaart gebracht in welke mate noodzakelijke condities om het project te doen slagen aanwezig zijn. Bovendien werd in kaart gebracht welke noden daarbij leven bij de stakeholders. Data werden verzameld door (1) het afnemen van interviews van opvoeders en experts buiten de school; (2) interviews met jongeren (15-18 jaar) die zelf als vrijwilliger actie zijn; en (3) focusgroepsgesprekken met leraars en zorgverantwoordelijken op scholen.  

Bij deze interviews en tijdens de focusgroepen werd een semi-gestructureerde topic list gebruikt die evolueerde op basis van eerder verworven informatie. Data werden na triangulatie geanalyseerd, en geclusterd in 5 thema’s: (1) Alle betrokkenen zijn het eens over het grote belang van het bouwen van bruggen tussen wat jongeren leren op school en daarbuiten; (2) Alle stakeholders zijn het eens over de grote nood aan ondersteuning van betrokkenen bij het bouwen van deze bruggen; (3) Alle betrokkenen zien de meerwaarde van een instrument dat cyclisch kan ingezet worden als formatieve evaluatie, maar er worden vragen gesteld bij de uitvoerbaarheid ervan; (4) Zowel opvoeders buiten de school als leraars op scholen stellen zich vragen over het eigenaarschap van het gebruikte assessment-instrument; (5) Leraars op scholen waren vragende partij om het gebruik van het assessment-instrument niet te beperken tot wat jongeren leren als vrijwilliger, maar ruimer te interpreteren als ‘buitenschools-leren’.  Implicaties voor het verbinden van formeel, informeel en  non-formeel leren worden besproken.